Geotkanina i geowłóknina pod kostkę brukową

Geotkanina jest produktem tkanym, wytwarzanym z dwóch układów przędzy lub włókien polipropylenowych krzyżujących się pod kątem prostym, nie ulegają biodegradacji, są odporne na działania mikroorganizmów i czynników środowiskowych (grunty organiczne, cement, lepiszcza bitumiczne i produkty ropopochodne). W budowli ziemnej geotkanina zachowuje się jak zbrojenie pasmowe.

Geowłóknina jest wykonana z włókien polipropylenowych lub poliestrowych połączone mechanicznie - w wyniku igłowania (lub przeszywania) lub termicznie w wyniku zgrzewania. Mają zastosowanie jako separacja słabego podłoża nasypów w celu poprawy jego stateczności oraz przyspieszenia konsolidacji. Wykonuje się z nich warstwy rozdzielające między gruntami lub kruszywami o różnym uziarnieniu oraz warstwy podkładowe utrzymujące grunt pod geosiatkami, georusztami, geokratami, gabionami, przy budowie wzmocnionych skarp i nasypów

W naszej ofercie posiadamy szeroki wybór rozmiarów, gramatur oraz przepuszczalnośći i wytrzymałość.  

Zapraszamy do kontaktu.